ORGANIZATORI

       CSS Tg.Mureş                      DJST Mureş                    CS Bulldogs Tg.Mures

Sponsor principal:

azomures

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

 

Subsemnatul/a___________________________________________________________ identificat/ă cu CNP__________________________________ declar pe propria răspundere pentru mine / minorul/a __________________________________________________ în calitate de ______________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:

–          sunt/este apt/aptă clinic pentru participarea la competiţia AZOMUREŞ Aqua Speed Marathon

(18 martie 2017);

–          nu sufăr/suferă de afecţiuni grave sau contagioase care ar putea influenţa buna desfăşurare a competiţiei.

Prezenta declaraţie este valabilă pe întreaga durată a competiţiei atât în interiorul sălii de competiţie cât şi în anexele sale (vestiare, duşuri etc.)

 

Nota: Pentru participanţii minori, declaraţia se va completa de către unul din părinţi, tutori, curatori sau orice alte persoane ce exercită supravegherea acestora.

 

SEMNATURĂ ________________________________________